Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Governu Kontinua ‘Kastigu’ Komunidade Suku 5 iha Nakukun

Administradór Munisípiu Ainaro, Leo Vazílio Amaral Pereira. Administradór Munisípiu Ainaro, Leo Vazílio Amaral Pereira. Foto Suplay

Tempotimor (Ainaro)-Governu durante ne’e kontinua kastigu hela Komunidade munisípiu Ainaro, suku 5 iha Nakukun laran, tanba seidauk asesu eletrisidade.

Maske Timor-Leste hahú husi restaurasaun independénsia to’o tinan 2021 komunidade sira iha suku Mausiga, Suru-Kraik, Manetu, Manelobas no Suku Nunumoge seidauk asesu enerjia eletrisidade.

Administradór Munisípiu Ainaro, Leo Vazílio Amaral Pereira hatete, komunidade iha munisípiu Ainaro iha suku 5 presiza hela eletrisidade.

"Komunidade iha munusípiu Ainaro barak mak seidauk asesu ba enerjia eletrisidade ho totál suku 5 mak seidauk asesu mak hanesan suku Mausiga, Suru-Kraik, Manetu, Manelobas no Nunumoge", dehan nia ba Prezidente Repúblika, Francisco Guteres ‘Lú Olo’, bainhira partisipa diálogu iha Salun Parokia Ainaro, kinta (19/11).

Iha munisípiu Ainaro, Postu Administrativu haat (4) hanesan Ainaro, Maubisse, Hato-udo Hato-Builiko, suku 21, aldea 131 ho totál populasaun rihun-neen-resin-lima.

Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres 'Lú Olo' hatete, problema sira ne'e hatudu prezensa Governu ninian iha komunidade nia leet husi Edukasaun nian, saúde husi produsaun no produtividade nomós asuntu sira seluk Governu nia prezensa sempre hamutuk ho nia povu.

"Governu nafatin iha kumprimisiu boot tebtebes atu ajuda ita-nia komunidade, ajuda imi rasik atubele hetan solusaun ba imi-nia problema e hodi bele hadi’a nafatin moris ita-nia povu ninian no husi investimentu ne'ebé mak Governu rasik kada área ida-idak halo iha ita-nia rai iha Ainaro”, afirma Xefe Estadu. (*)

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Saturday, 20 November 2021 11:26
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com
Darwin_Optic

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Tempo Timor Networks

Online Counter