Tempotimor (Aileu)-Pesoal Polisia Nasionál Timor Leste (PNTL) na’in tolu (3) ho inisial JL, MM no EdS baku komunidade ida iha Aileu tan de’it komunidade ne’e husu karta despaisu husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ba pesoal PNTL na’in tolu ne’e.

Tempotimor (Aileu)-Primeiru Ministru Taur Matan Ruak deside hodi hakat ba Aileu atu halo dialogu ho komunidade Aileu ne’ebé afetadu ba estabelesimentu Sidade Universitariu iha munisipiu refere hafoin komunidade afeitadu balun tuun mai Dili hodi hakneak no tanis iha Gabinete Primeiru Ministru.

 
Tempotimor (Lequidoe) – Loron rua ona Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Arsenio Pereira da Silva hamutuk ho komunidade Postu Administrativu Lequidoe, Munisípiu Aileu. Problema estrada sai problema importante ne'ebé komunidade sira keixa no hato'o ba SEKoop.
Tempotimor (Lequidoe) – Tinan haat ona, komunidade iha Munisípiu Aileu kesi sira-nia hakarak no hahalok liuhosi Tarabandu, labele halo festa. Bainhira obriga halo, sei hetan multa $ 250,00 kada festa kalan ida.
Tempotimor (Lequidoe) – Sekretáriu Estadu Kooperativu (SEKoop), Arsenio Pereira da Silva promete ba komunidade kamponeza iha Postu Lequidoe, Suku Faturilau atu hola Bani-Been ne'ebé komunidade kamponeza Faturilau sira Koleta.
Tempotimor (Lequidoe) – Komunidade Suku Faturilau ne'ebé lokaliza iha Postu Administrativu Lequidoe, Munisípiu Aileu, sei moris iha nakukun laran maski Timor-Leste restaura ona nia independensia ba dala 17 no komemora tan tinan 20 referendu.
Tempotimor (Lequidoe) – Sekretáriu Estadu Kooperativu (SEKoop), Arsenio Pereira da Silva, Kinta (22/08/19) hala'o kolleta ba rezultdu agrikultura ne'ebe komunidade kamponeza Suku Faturilau produz.

.

Contact us

Palapasu
Dili, Timor-Leste
+670 7723 4852
+670 7728 1698
https://www.tempotimor.com

Kalendariu Arkivu

« November 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Tempo Timor Networks