Print this page

Komunidade Sarin Rejeita Harii Sidade Universitariu

By November 15, 2019 3262
 Reprezentante Komunidade afeitadu 59 Aldeia Sarin, Elsa Xavier. Reprezentante Komunidade afeitadu 59 Aldeia Sarin, Elsa Xavier. Foto: tempotimor.com

Tempotimor (Aileu) – Komunidade Sarin, Suku Banuhato, Postu Aileu Vila, Munisípiu Aileu rejeita ho planu VIII Governu, atu harii Sidade Universitariu iha suku refere.

“Ami nia razaun tanba ami sei lakon plantasaun barak. Alende ne'e, rai iha ami nia suku ne'e produtivu,” hatete Elsa Xavier, reprezentante komunidade afeitadu 59 husi Aldeia Sarin ba jornalista.

Elsa hamutuk ho 59 komunidade afeitadu ba planu Governu loron ne'e halo sorumutu ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha Aileu Vila. Sira mós hato'o sira-nia preokupasaun lubun ba Xefe Governu.

“Husi inisiu kedas, ami rejeita ho programa VIII Governu ne'e. Ami lakohi atu entrega rai ba Governu atu harii Sidade Universitariu,” Elsa hatete.

Alende ne'e, tuir Elsa, komunidade Aldeia Sarin mós laiha ona rai atu sira hela. Liuliu sira-nia jerasaun.

“Sei obriga hasai ami mós, atu lori ami ba ne'ebé? Ami atu ba hela loos iha ne'ebé?," Elsa afirma iha salaun Administrativu Munisípiu Aileu.

Nia dehan, komunidade na'in 59 nafatin mantein sira-nia pozisaun katak, lakohi Governu atu harii Sidade Universitariu iha sira-nia rai. Tanba, tuir Elsa, rai abandona iha Munisípiu Aileu barak loos.

Elsa mós hato'o ninia lamentasaun, ho atetude membru PNTL Munisípiu Aileu nian, ne'ebé ‘hurlele’ komunidade afeitadu sira, tan de'it komunidade hato'o sira-nia rajaun tansá sira rejeita ho planu VIII Governu ne'e.

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Friday, 15 November 2019 13:00
Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

www.tempotimor.com

Related items