Tempo Timor - Kanal Notisia, Husi imi ba imi

Switch to desktop Register Login

Susesu Negósia Fronteira Maritima

   

Bispo Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB. 

DILI – Bispo Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB hato’o ona parabéns ba negosiator prinsipal Kay Rala Xanana Gusmão hafoin susesu determina liña fronteira tasi nian entre Timor – Leste no Austrália liu hosi asina akordu entre nasaun rua iha Nova Yorke, Amerika iha loron 6 Marsu 2018. 

Tratadu ba Fronteira Maritima asina ona iha sede Nasoins Unidas entre Nasaun rua, Timor-Leste no Australia, dia 6 Marsu, tuku 1700 oras Nova Yorke USA, tempu hanesan iha Dili dia 7 kuarta feira tuku hitu dadersan. Akordu ne’e sei asina hosi Ministru – Adjuntu Primeiru – Ministru nian ba Delimitasaun Fronteira sira, Agio Pereira no Ministra Negósiu Estranjeiru Austrália Julie Bishop. Asina akordu historiku ne’e sei akontese iha Sekretáriu-Jerál ONU, António Guterres, nia oin.

Published in Politika

@2018 - Tempo Timor. Developed by Kalohan.net

Top Desktop version