Tempo Timor - Kanal Notisia, Husi imi ba imi

Switch to desktop Register Login

Seminariu no Misa Hamutuk ho Amu Bispo Dom Carlos

Jogjakarta-Amo Bispo Don Carlus Filipi Ximenes Belo, hamutuk ho estudante no maluk Timor oan sira ne’ebe hela no halao hela estudu iha Yogyakarta, halo seminariu ida ho tema: “Dame no Lia-Los.” Estudante ho inan-ama (sarani balun), simu Amo Bispo Belo iha Konventu St. Bonaventura (OFM) ho tebedai no bidu tuir lisan Timor nian wainhira simu bainaka.

Published in Opiniaun

Susesu Negósia Fronteira Maritima

   

Bispo Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB. 

DILI – Bispo Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB hato’o ona parabéns ba negosiator prinsipal Kay Rala Xanana Gusmão hafoin susesu determina liña fronteira tasi nian entre Timor – Leste no Austrália liu hosi asina akordu entre nasaun rua iha Nova Yorke, Amerika iha loron 6 Marsu 2018. 

Tratadu ba Fronteira Maritima asina ona iha sede Nasoins Unidas entre Nasaun rua, Timor-Leste no Australia, dia 6 Marsu, tuku 1700 oras Nova Yorke USA, tempu hanesan iha Dili dia 7 kuarta feira tuku hitu dadersan. Akordu ne’e sei asina hosi Ministru – Adjuntu Primeiru – Ministru nian ba Delimitasaun Fronteira sira, Agio Pereira no Ministra Negósiu Estranjeiru Austrália Julie Bishop. Asina akordu historiku ne’e sei akontese iha Sekretáriu-Jerál ONU, António Guterres, nia oin.

Published in Politika

@2018 - Tempo Timor. Developed by Kalohan.net

Top Desktop version