Tempo Timor

Switch to desktop Register Login

Tempo Timor

Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

Website URL: http://www.tempotimor.com

Xefe Suku Husu Entidade Hotu Tenke Limpeza

Published in Dili

Tempo Online: Iha fulan hirak liu ba Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Arauzo deklara katak, membru governu sira sei la halo limpeza tanba iha serbisu barak atu halo, ne’e duni knar ida ne’e sei entrega ba lider komunitariu no Xefe Suku sira. 

Comment

Manelovas, Tempo Timor - Orsamentu rektifikativu aprovadu no promulgadu ona maibe orsamentu ne’e tuir komunidade sira iha area rurais dehan fahe ba malu hodi halo projeitus bobo’ot no la responde ba iha preokupasaun sira nian. 

Comment

Rendimentu Agrikultores Sa'e Ho USAID Nia Tulun

Published in Aileu

Aileu, TEMPO TIMOR – Estadus Unidus Amérika liu husi ninia agensia USAID iha Dili, kontinua fó apoiu ba povu kb’it laek iha area remotas iha Timor-Leste laran tomak. Apoiu USAID ne’e emprinsipiu hahú kedas ona iha primeiru guvernu ninia tempu to’o agora.

Comment

@2018 - Tempo Timor. Developed by Kalohan.net

Top Desktop version