Tempo Timor - Kanal Notisia, Husi imi ba imi

Switch to desktop Register Login

Xefe Suku Husu Entidade Hotu Tenke Limpeza

  • Written by 
Rate this item
(0 votes)

Tempo Online: Iha fulan hirak liu ba Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Arauzo deklara katak, membru governu sira sei la halo limpeza tanba iha serbisu barak atu halo, ne’e duni knar ida ne’e sei entrega ba lider komunitariu no Xefe Suku sira. 

Mesmu nune’e, Xefe Suku Maskarinas, Mateus de Jesus Valenti hateten, ba membru governu ka funsionariu publiku sira ne’ebé hela iha suku tenke hola parte mos iha atividade suku nian, ne’e duni bainhira autoridade lokal ho komunidade sira halo limpeza konserteza nudar sidadaun iha suku refere tenke halo mós limpeza.    


Deklarasaun PM ne’ebé dehan, funsionariu sira labele halo limpeza ne’e la iha buat ida. Maibe, nu’udar autoridade lokal hakarak hateten, funsionariu sira ne’ebe mak hela iha suku konsidera mós hanesan komunidade ne’e duni sira mós bele organiza malu hodi hamos foer iha bairo laran.


“Se ita konsidera membru governu labele halo limpeza, depois komunidade mak ba hamos fali ninia uma oin, ha’u hanoin ida ne’e sala boot. Tanba, nu’udar sidadaun tenki kontribui ba atividade iha suku no aldeia ne’ebé mak nia hela ba.” dehan Valenti.


Xefe Suku ne’e haktuir, funsionariu sira halo limpeza iha estrada publiku mak la di’ak, maibe atividade limpeza iha suku laran sira tenke kontribui hodi hamos sira nia uma oin.


“Banhira ita hakarak Dili sai nu’udar sidade ne’ebé saudavel, entaun entidade hotu-hotu tenke kontribui ba prosesu ida ne’e, hodi nune’e bele garantia ambiente ne’ebé mós no saudavel, ema ida-idak tenke tau konsensia hodi labele so’e foer arbiru.” Valenti hakotu.


Iha parte seluk, Natersia da Costa estudante husi Universidade Dili hateten, ita presiza halo limpeza iha sidade Dili, atu nune’e ambiente iha sidade sai furak liu tan.


“ha’u hanoin parte hotu-hotu, hahu husi komunidade bainbain to’o funsionariu sira tenke halo limpeza. Ida ne’e la signifika atu halo limpeza ba iha fatin hotu, maibe ema idak-idak bele hamos ninia uma oin” dehan Natersia.

Maskarinhas ho Kaikoli nu'udar fatin ne'ebe sempre hetan ameasas husi inundasaun no moras tan ba we nalihun tuir kanu be no kantereiru ba kuda kanku nia fatin.(**)

Tempo Timor

Ho hakraik an Tempo Timor hato'o komprimentus ba laitor sira katak, Jornal Tempo Timor hahu mosu iha imi le'et atu fasilita informasaun ba imi. Tamba ne'e ami presiza ita boot sira nia tulun atu ekipa jornal ne'e nian bele halao servisu jornalismu ho didiak.

Jornalista Jornal Tempo Timor, bandu atu hetan envelope ka sasan ruma husi fontes informasaun sira.

Website: www.tempotimor.com Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

@2018 - Tempo Timor. Developed by Kalohan.net

Top Desktop version